Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα

1996–99      LEONARDO programme
“New Life Maps” co-ordinated by Insight Arts Trust, London England .

1997-98      LEONARDO programme
“Interpretation of Natural and Cultural Patrimony” coordinated by Centro del Professorado de S.Cruz de Tenerife, Canary Islands .

1998-2000     SOCRATES ODL programme
Coordinator of the “CLEAR ” : Creative learning project”

1999-2001     CONNECT programme
Partner in the project “Ruth Berlau”, co-ordinated by theatre Sagohuset, Lund , Sweden

2000-2002     MINERVA programme
Coordinator of SCOUT project, co-funded by

2000-2002      SOCRATES/COMENIUS 2
SOCRATES/COMENIUS 2 ( PREPARATORY VISITS )

2003-2005      SOCRATES/GRUNDTVIG 2
•  Development of a new type of inclusion using art

2003-2005      Γενικ.Γραμμ.Ερευν & Τεχνολ
«Εργαλεία εικονικής πραγματικότητας για την ενίσχυση της Θεατρικής δημιουργίας- VR THEATRE project »

2005      LEONARDO DA VINCY- MOBILITY PROJECT
I.T.C. “Domenico ROMANAZZI”

2004-2005     MINERVA programme
“ODL-NET EXPERIENCE   Open and distance learning network for exchange of experiences”

2003          Κοινωνία της Πληροφορίας
Κοστούμι και χρόνος :Βάση δεδομένων με κοστούμια θεατρικά, αστικά και λαογραφικά. Ιστορική και κοινωνιολογική ταξινόμηση.
Εικονικό μουσείο κοστουμιού
Virtual Gallery
του υλικού του προγραμματος Κοστούμι και χρόνος

2003         Κοινωνία της Πληροφορίας
Θάλασσα των παραμυθιών πρόγραμμα από το οποίο προέκυψε ένα DVD με 150 Ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια σε κείμενο, ηχητική φήγης και video

2007-2008      Κοινωνία της Πληροφορίας
Τα προγράμματα Κοστούμι και χρόνος και θάλασσα των παραμυθιών λόγω άριστων αποτελεσμάτων και άψογης υλοποίησης χρηματοδοτούνται ώστε να συμπληρωθούν και με επιπλέον υλικό. Έτσι θα προκύψουν (τα προγράμματα βρίσκονται σε εξέλιξη) δύο site με αυτό το υλικό. www.costume1960-90.gr και www.greekmyths.gr

2008-2010       CULTURE program
H Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια του προγράμματος CULTURE εγκρίνει ένα Project με τίτλο thalassa of myths όπου το ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ και το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ σαν coordinator συνεργάστηκαν με θεατρικούς οργανισμούς από την Ιταλία ( Teatro Inverso ), Βουλγαρία ( Pro - Rodopi foundation ) και Ρουμανία ( Centrul European ARTEMIS ) με στόχο την ερευνα και την δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων με θέμα τα παραμύθια και τα κοινά σημεία στην παράδοση αυτών των χωρών. Δημιουργήθηκαν πέντε διαφορετικές παραστάσεις, έγιναν εκδόσεις και οργανώθηκαν δύο Φεστιβάλ στην Αθήνα και στην Ιταλία με θέμα τα παραμύθια.

2011-2013     CULTURE Program
H Ευρωπαϊκή ένωση στα πλαίσια του προγράμματος CULTURE για δεύτερη φορά και σαν αποτέλεσμα της επιτυχημένης υλοποίησης του προηγούμενου project, εγκρίνει ένα νέο Project με τίτλο Ancient Pathos όπου το TOPOS ALLOU-ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ και το ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΟΥΔΩΝ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ σαν coordinator συνεργάστηκαν με θεατρικούς οργανισμούς από την Δανία( Taastrup theater ), Iταλία (AIDA Assosiasione) και Ισπανία (BOGA network) με στόχο την ερευνα και την δημιουργία πολιτιστικών γεγονότων με θέμα την Αρχαία τραγωδία και τις μορφές αναβίωσης της στην Ευρώπη. Θα δημιουργήθούν πέντε διαφορετικές παραστάσεις, εκδόσεις και θα οργανώθούν δύο Φεστιβάλ στην Αθήνα και στην Ιταλία.

2016-2018    CREATIVE EUROPE
H Ευρωπαική Ενωση στα πλαίσια του προγράμματος CREATIVE EUROPE εγγρίνει το πρόγραμμα FAIDRA με κεντρικό θέμα το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα και τις επιπτώσεις του στην οικογένεια.
Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European History είναι ο πλήρης τίτλος. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 7 θεατρικούς και κοινωνικούς οργανισμούς σε 6 Ευρωπαικές χώρες: Κέντρο Σπουδών Λαικού Θεάτρου (GR)-Coordinator, PRISMA Centre for Development Studies, (GR), Teater SAGOHUSET (SW), PRO RODOPI Foundation(BU), DOBRA WOLA Foundation (PL), ARTEMIS European centre (RO)

2016-2018 CREATIVE EUROPE program
FAIDRA project. Performances, workshops, lectures based on Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European History in the frame of Creative Europe program of EU.
Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre with CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES and another 6 partners.
www.faidraproject.eu  

2016-2018 ERASMUS+ program
CREATIVE LEARNING project. A new innovative pedagogical and teaching method where a teacher can use theater techniques in order to teach his lessons in the classroom. Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre, CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES with a partnership of  5 partners.
www.creativitylearning.eu

2017-2019 CREATIVE EUROPE program
CULTURE LUGGAGE project. Performances, workshops, lectures and many other activities with the participation of refugees. Research on the oral popular tradition of the East and west civilization in order the theater will be a bridge between them.
Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre with ACTION SYNERGY, ACTION AID, AIDA FONDAZIONE, and TEATRE SAGOHUSET .
www.cultureluggage.eu      (under consruction)

1996–97 LEONARDO programme
“New Life Maps” co-ordinated by “Insight Arts Trust”, London, UK

1997-98 LEONARDO programme
“Interpretation of Natural and Cultural Patrimony” coordinated by Centro del Professorado de S.Cruz de Tenerife, Canary Islands

1998-2000 SOCRATES ODL programme
Coordinator of the “CLEAR ” : Creative learning project”

1999-2001 CONNECT programme
Partner in the project “Ruth Berlau”, co-ordinated by theatre Sagohuset, Lund , Sweden

2000-2002 MINERVA programme
Coordinator of SCOUT project

2000-2002 SOCRATES/COMENIUS 2
SOCRATES/COMENIUS 2 ( PREPARATORY VISITS )

2003-2005 SOCRATES/GRUNDTVIG 2
Development of a new type of inclusion using arts.

2003-2005 Gen.Secretariat.of Research
«Virtual reality tools for the theater creativity- VR THEATRE project »

2005 LEONARDO- MOBILITY Prj.
I.T.C. “Domenico ROMANAZZI”

2004-2005 MINERVA programme
”ODL-NET EXPERIENCE Open and distance learning network for exchange of experiences.

2003 INFORMATION SOCIETY
“COSTUME & TIME”. Data base with theatre, folk, and everyday costumes www.costumeandtime.gr
“THALASSA OF MYTHS”. Greek tradition fairytales in a DVD with text, glossary narration and video.

2007-2008 INFORMATION SOCIETY
The extention of COSTUME & TIME project and THALASSA OF MYTHS project. . www.costume1960-90.gr /  www.greekmyths.gr

2008-2010 CULTURE program
THALASSA OF MYTHS: Performances, workshops, lectures based on fairytales in the frame of culture program of EC. Cooperation of AEROPLIO theatre, CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES with Teatro Inverso -ITALY, Pro – Rodopi foundation, BULGARIA and Centrul European ARTEMIS – ROUMANIA. www.thalassaofmyths.com

2011-2013 CULTURE program
ANCIENT PATHOS: Performances, workshops, lectures based on Ancient tragedy in the frame of culture program of EC. Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre, CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES with TAASTRUP THEATER (Denmark), AIDA ASSOCIASIONE (ITALY), BOGA Network. www.ancientpathos.eu

2016-2018 CREATIVE EUROPE program
FAIDRA project. Performances, workshops, lectures based on Family Separation through Immigration: Dramatising Anecdotal European History in the frame of Creative Europe program of EU.
Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre with CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES and another 6 partners.
www.faidraproject.eu (under consruction)

2016-2018 ERASMUS+ program
CREATIVE LEARNING project. A new innovative pedagogical and teaching method where a teacher can use theater techniques in order to teach his lessons in the classroom. Cooperation of TOPOS ALLOU-AEROPLIO theatre, CENTRE OF HIGHER EDUCATION IN THEATRE STUDIES with a partnership of 5 partners.
www.creativity&learning.eu (under construction)