ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διέπει τη χρήση του διαδικτυακού τόπου (και των επιμέρους ιστοσελίδων και υπηρεσιών αυτού) που τελεί υπό την ιδιοκτησία και διαχείριση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας θεάτρου με την επωνυμία «ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ» (εφεξής «ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ»), η οποία εδρεύει στην οδό Σωζοπόλεως 20 10446 Αθήνα –θέατρο Κεφαλληνίας 17, 11361 με Α.Φ.Μ. 090075842 – ΙΓ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, (τηλ. επικοινωνίας: 210-8679535). Ο διαδικτυακός τόπος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.topos-allou.gr εφεξής «ο Διαδικτυακός Τόπος»).

Πέραν των ανωτέρω, η παρούσα πολιτική διέπει και τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων από έτερες (πλην των αμιγώς ηλεκτρονικών) υπηρεσίες και δραστηριότητες του Θεάτρου  ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ, κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο άρθρο 2.4 της παρούσας.

Στην παρούσα, ο όρος «εμείς»/ «εμάς»/ «μας» θα αναφέρεται στο Θέατρο Πορεία, ενώ ο όρος «εσείς»/ «εσάς»/ «σας», στον χρήστη του Διαδικτυακού Τόπου ή/και των υπηρεσιών που αναφέρονται στο άρθρο 2.4 της παρούσας (εφεξής ο «Χρήστης»).  To ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ επεξεργάζεται τα   δεδομένα σας στα πλαίσια των υποχρεώσεων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης/04/2016, (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων/ΓΚΠΔ/GDPR), του Ν. 4624/2019 και της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Με την παρούσα Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων σας παρέχουμε ενημέρωση αναφορικά με την εκ μέρους μας επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, περιλαμβανομένης της ενημέρωσής σας αναφορικά με τα δικαιώματά σας και την άσκησή τους. 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το νόμο 

Επωνυμία: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ».
Έδρα: Σωζοπόλεως 20- 10446 Αθήνα.
Τηλέφωνο:210-8679535

Στοιχεία Επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer): To Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) για την εφαρμογή και συμμόρφωση με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία. Για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων ή σε περίπτωση ο Χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματα, μπορεί να αποστείλει σχετικό γραπτό αίτημα στον DPO μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης toposallou@aol.com της ταχυδρομικής διεύθυνσης, Θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ, Σωζοπόλεως 20- 10446 Αθήνα.
Τηλέφωνο:210-8679535

.

 1. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγονται, σκοπός επεξεργασίας, νομική βάση επεξεργασίας, (δυνητικοί) αποδέκτες δεδομένων.

Στο παρόν άρθρο, υπό την γενική κατηγοριοποίηση δεδομένων που αναφέρεται πιο κάτω, περιγράφεται, στους σχετικούς πίνακες, το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς, ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται, η νομική βάση επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και οι κατηγορίες δυνητικών αποδεκτών των δεδομένων σας. To ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ δεν πωλεί τα δεδομένα σας σε οποιονδήποτε τρίτο, για οποιονδήποτε λόγο. Οι αποδέκτες που αναφέρονται κατωτέρω με τους οποίους (ανά περίπτωση) είναι δυνατόν να μοιραζόμαστε ή στους οποίους να διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας, αποτελούν προμηθευτές μας και ενεργούν ως Εκτελούντες την Επεξεργασία (εκτός αν άλλως ρητώς αναφέρεται κατωτέρω, όπως στην περίπτωση μεταβίβασης της επιχείρησής μας ή περιουσιακών μας στοιχείων σε τρίτον καθολικό ή ειδικό διάδοχο ημών- οπότε αυτός ο τρίτος καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας), αναλαμβάνοντας εγγράφως έναντι ημών, όλες τις νόμιμες υποχρεώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΤΕ, ΣΥΝΔΕΕΣΤΕ  Ή/ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΕΙΣΤΕ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΜΑΣ ΤΟΠΟ

Όταν επισκέπτεστε τον Διαδικτυακό Τόπο, συνδέεστε με αυτόν ως εγγεγραμμένος Χρήστης (περιλαμβανομένης σύνδεσής σας με σκοπό ή κατά τη διάρκεια λήψης μιας επιμέρους διατιθέμενης υπηρεσίας, όπως η υπηρεσία  Γραφτείτε στο news letter μας, Live Streaming ή η Υπηρεσία Video On Demand) ή/και περιηγείστε στον Διαδικτυακό μας Τόπο, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, με αυτόματο τρόπο, τα κάτωθι (αποπροσωποποιημένα) δεδομένα σας, μέρος ή το σύνολο των οποίων, μεμονωμένα ή συνδυαστικά, μπορεί να συνιστούν «προσωπικά δεδομένα» κατά την έννοια του Νόμου:

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 • Διεύθυνση IP
 • Πληροφορίες που εσείς γραφετε στις φόρμες ενημέρωσης η πληρωμής εισιτηρίων, κρατήσεις θέσεων κλπ.
 • Πληροφορίες Χρήσης. Συλλέγουμε πληροφορίες αναφορικά με την εκ μέρους σας χρήση του Διαδικτυακού Τόπου, οι οποίες δύνανται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τον τύπο του προγράμματος περιήγησής σας, την ώρα σύνδεσης και τη διάρκεια παραμονής σας στον Διαδικτυακό Τόπο, τις σελίδες του Διαδικτυακού Τόπου στις οποίες περιηγηθήκατε, τους ιστοτόπους από τους οποίους οδηγηθήκατε στον Διαδικτυακό μας Τόπο.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στον Διαδικτυακό μας Τόπο  και για την βέλτιστη εμπειρία χρήστη κατά την πρόσβασή του στον Διαδικτυακό μας Τόπο (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.).

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για να μπορέσουμε να διαγνώσουμε και αναλύσουμε τον όγκο χρήσης του Διαδικτυακού μας Τόπου και γενικότερα για να αντλήσουμε αποπροσωποποιημένες στατιστικές πληροφορίες σχετιζόμενες με τη χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 • Τεχνικοί μας Συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η φιλοξενία, συντήρηση ή δημιουργία μέρους ή όλων των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, περιλαμβανομένης της ενσωματωμένης στον Διαδικτυακό Τόπο, πλατφόρμας live streaming ή VoD παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού.
 • Εταιρείες αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων στο cloud (cloud providers)
 • Εξωτερικοί τεχνικοί και νομικοί μας σύμβουλοι και συνεργάτες, περιλαμβανομένων τεχνικών συνεργατών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών μας συστημάτων.
 • Συνεργάτες οι οποίοι ενεργούν ανάλυση και στατιστικοποίηση δεδομένων χρήσης, όπως υπηρεσίες Analytics.
 • Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί  στην κατά νόμο προστασία μας  και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ).
 • Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση μας και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ)

2.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

Όταν επιλέγετε να εγγραφείτε στον Διαδικτυακό μας Τόπο, ζητούμε από εσάς να υποβάλλετε συγκεκριμένες πληροφορίες στις σχετικές φόρμες εγγραφής, οι οποίες μπορεί να διαφοροποιούνται ως προς τα ζητούμενα δεδομένα σας, ανάλογα με την υπηρεσία που θέλετε να λάβετε από εμάς.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ

 • Όνομα
 • Επώνυμο
 • Φυσική Διεύθυνση και ταχυδρομικός κώδικας
 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 • Κινητό τηλέφωνο (optional-εάν θελήσετε να το δηλώσετε)
 • User Name
 • Password

Εφόσον η υπηρεσία που έχετε επιλέξει να λάβετε από εμάς παρέχεται έναντι αντιτίμου (περιλαμβανομένης της περίπτωσης αγοράς εισιτηρίου live streaming ;η VoD ή/και εγγραφής σας σε Πρόγραμμα Μέλους, Φίλου ή Υποστηρικτή του Θεάτρου Tόπος Αλλού), πέραν των ανωτέρω στοιχείων, θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε στοιχεία χρεωστικής ή πιστωτικής σας κάρτας, για το σκοπό διενέργειας και ολοκλήρωσης της συναλλαγής.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να σας παρέχουμε την ζητηθείσα εκάστοτε υπηρεσία (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.). Συγκεκριμένα, στην ως άνω περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει δια της εγγραφής σας όπως π.χ. εγγραφή με σκοπό την παρακολούθηση παράστασης σε Live Streaming ή VoD, εγγραφή με σκοπό τη λήψη news letter, εγγραφή με σκοπό τη συμμετοχή σας σε μελλοντικό Πρόγραμμα Μέλους, Φίλου, Υποστηρικτή του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ.

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των ηλεκτρονικών μας συστημάτων καθώς και για τη λήψη τεχνικών και νομικών μέτρων σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων χρήσης, παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας, ή προσβολής των ηλεκτρονικών μας συστημάτων (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την τυχόν επιβράβευση των πελατών, θεατών και συνεργατών μας, την εμπορική επικοινωνία μέσω αποστολής προσφορών ή/και news letters (εφόσον έχει ρητώς συγκατατεθεί ο Χρήστης) καθώς και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων αναφορικά με την Χρήση του Διαδικτυακού μας Τόπου (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(δ) Για την υπεράσπιση, προστασία και επιδίωξη των εννόμων δικαιωμάτων μας, εκ της σύμβασης ή εκ του Νόμου περιλαμβανομένης της υπεράσπισης, προστασίας και επιδίωξης των δικαιωμάτων μας ενώπιον Δημόσιων και Δικαστικών Αρχών (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 • Τεχνικοί μας Συνεργάτες, στους οποίους έχει ανατεθεί η φιλοξενία, συντήρηση ή δημιουργία μέρους ή όλων των ηλεκτρονικών μας συστημάτων, περιλαμβανομένης της ενσωματωμένης στον Διαδικτυακό Τόπο, πλατφόρμας live streaming ή VoD παρακολούθησης οπτικοακουστικού υλικού.
 • Εξωτερικοί τεχνικοί και νομικοί μας σύμβουλοι και συνεργάτες, περιλαμβανομένων τεχνικών συνεργατών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των πληροφοριακών και ηλεκτρονικών μας συστημάτων και την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής μας ιδιοκτησίας.
 • Σε εταιρείες παροχής μηχανογραφικής υποστήριξης, αποθήκευσης δεδομένων (cloud providers), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mail service providers).
 • Εξωτερικοί λογιστές ή φορολογικοί σύμβουλοι.
 • Συνεργαζόμενοι πάροχοι συστήματος πληρωμών (εφόσον τα δεδομένα σας περιλαμβάνουν υποβολή χρεωστικής-πιστωτικής σας κάρτας).
 • Συνεργάτες οι οποίοι ενεργούν ανάλυση και στατιστικοποίηση δεδομένων χρήσης, όπως υπηρεσίες Analytics.
 • Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμορφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί  στην κατά νόμο προστασία μας  και την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ).
 • Σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης, μεταβίβασης, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων, εξαγοράς ή συγχώνευσης ή άλλου πιθανού εταιρικού γεγονότος που αφορά την επιχείρηση μας και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν, οπότε θα απαιτείται από τον αγοραστή ή εκδοχέα ή διάδοχο να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (στ) του ΓΚΠΔ)

2.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στην περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας προκειμένου να λάβετε πληροφόρηση, να προβάλλετε ένα αίτημά σας, να εκφράσετε άποψή σας ή προκειμένου να ασκήσετε τα εκ του Νόμου και εκ των όρων χρήσης των υπηρεσιών μας, δικαιώματά σας (περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων που σας παρέχει η ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας και το περιεχόμενο του μηνύματός σας σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΑΣ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

 • Ηλεκτρονική Διεύθυνση
 • Περαιτέρω στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και άλλα στοιχεία ταυτότητας που μας κοινοποιούνται από εσάς.
 • Περιεχόμενο του μηνύματός σας

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας, κατόπιν οικειοθελούς παροχής τους σε εμάς, με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α) Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, να απαντήσουμε στο αίτημα και το μήνυμά σας ή/και (εφόσον το μήνυμά σας συνίσταται σε άσκηση δικαιώματός σας) να ανταποκριθούμε, υπό τους όρους του νόμου, στην άσκηση του εν λόγω δικαιώματός σας.  Νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συναίνεσή σας (άρθρο 6 παρ.1 (α) ΓΚΠΔ), ή/και η εκτέλεση σύμβασης εφόσον ασκείτε συμβατικό σας δικαίωμα (άρθρο 6 παρ. 1(β) ΓΚΠΔ), ή/και η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας εφόσον ασκείτε δικαίωμα που σας παρέχεται εκ του Νόμου (άρθρο 6 παρ 1(γ) ΓΚΠΔ).

(β) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την καταγραφή και αρχειοθέτηση παραπόνων, έκφρασης απόψεων για τις υπηρεσίες μας, την τήρηση αρχείου άσκησης νομίμων ή συμβατικών δικαιωμάτων, καθώς και για τη νομική μας προστασία.

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 • Εξωτερικοί τεχνικοί, φορολογικοί  λογιστικοί και νομικοί σύμβουλοι.
 • Εταιρείες αποθήκευσης επιχειρηματικών δεδομένων (cloud providers), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mail service providers).
 • Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας (όπως π.χ. αν μια ληφθείσα επικοινωνία είναι απειλητική, παράνομη, περιέχει παράνομο περιεχόμενο κλπ.). Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ)

2.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΛΟΓΟΥΣ.

Στο πλαίσιο διάθεσης των εισιτηρίων δια τηλεφώνου, δια του ταμείου του θεάτρου ή δι’ άλλου τρόπου και σημείου πώλησης, το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ είναι δυνατόν να συλλέγει περιορισμένα προσωπικά στοιχεία του προσώπου που επιθυμεί να κάνει μια κράτηση ή άλλη συναλλαγή με τον τρόπο αυτόν.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ δύναται να διανέμει ή χορηγεί προσωποποιημένες προσκλήσεις ή εισιτήρια (ή προσωπικά εισιτήρια εν είδει δώρου ή επιβράβευσης ή προνομίου υποστηρικτών του κλπ.) για την λήψη των οποίων (ή/και για την είσοδο στο θέατρο) είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση του κατόχου ενός εισιτηρίου.

Ακόμη, το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ είναι δυνατόν να συλλέγει δεδομένα του κατόχου εισιτηρίου ο οποίος αγοράζει εισιτήριο από το ταμείο του θεάτρου ή/και εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του για να παρακολουθήσει παράσταση, ή να λαμβάνει τέτοια δεδομένα από τρίτες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν στο Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ υπηρεσίες αγοράς ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που απαιτείται επίδειξη ταυτότητας ή άλλου εγγράφου για την πιστοποίηση κατόχου μειωμένου εισιτηρίου (π.χ. ανέργου, φοιτητικό κ.λπ.), ή για την πιστοποίηση κατόχου προσωποποιημένης πρόσκλησης, το συγκεκριμένο έγγραφο απλώς επιδεικνύεται στο ταμείο του θεάτρου, χωρίς το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ να καταγράφει, αποθηκεύει και διακρατά σε ηλεκτρονικό ή φυσικό αρχείο οποιαδήποτε στοιχεία εμπεριέχονται σε οποιοδήποτε τέτοιο έγγραφο ταυτοποίησης. 

Τέλος, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας, είναι δυνατόν να παρέχουμε τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς ή άλλους κοινωνικούς φορείς να επισκέπτονται το θέατρο ή/και να εξασφαλίζουν εισιτήριο ή δικαίωμα παρακολούθησης παραστάσεων σε μέλη των ανωτέρω εκπαιδευτικών οργανισμών ή άλλων κοινωνικών φορέων. Στο ανωτέρω πλαίσιο είναι δυνατόν να υποβάλλονται οικειοθελώς προσωπικά δεδομένα σε ηλεκτρονική φόρμα του Διαδικτυακού Τόπου ή/και να υποβάλλονται τέτοια δεδομένα δι’ άλλου τρόπου (π.χ. με φυσικό τρόπο ή δι’ ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) στο Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ.

Το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω δεδομένα κατά τα αναφερόμενα στον κατωτέρω πίνακα.

ΕΙΔΟΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ

 • Στοιχεία Κατόχου Εισιτηρίου ή προσώπου που δικαιούται προσωποποιημένου εισιτηρίου ή πρόσκλησης, όπως όνομα και επώνυμο.
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή/και τηλέφωνο επικοινωνίας.
 • Δεδομένα Συναλλαγής-αγοράς εισιτηρίου, όπως τόπος και χρόνος συναλλαγής, αξία συναλλαγής. Πιστωτική η χρεωστική κάρτα σε περίπτωση αγοράς εισιτηρίου από φυσικό σημείο πώλησης.
 • Στοιχεία αρμοδίου προσώπου εκπαιδευτικού οργανισμού ή κοινωνικού φορέα που αιτείται εκπαιδευτική επίσκεψη ή μαζική παρακολούθηση παράστασης μελών του φορέα ή οργανισμού, όπως όνομα, επώνυμο, εκπροσώπηση φορέα, τηλέφωνο, δ/νση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Ονοματεπώνυμο μελών του Οργανισμού ή Φορέα που θα επισκεφθούν το θέατρο ή θα παρακολουθήσουν την παράσταση.

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας με τους ακόλουθους σκοπούς και με τις σχετικές νομικές βάσεις επεξεργασίας που κατωτέρω επεξηγούνται:

(α)  Για να σας παρέχουμε την ζητηθείσα εκάστοτε υπηρεσία (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ.). Συγκεκριμένα, στην ως άνω περίπτωση, ο σκοπός της επεξεργασίας αναφέρεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει όπως π.χ. η κράτηση/αγορά εισιτηρίου, η διενέργεια εκπαιδευτικής επίσκεψης, η παρακολούθηση παράστασης από μέλη οργανισμών και φορέων κ.λπ.

(β) Για την προστασία και ασφάλεια των εγκαταστάσεών μας (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(γ) Για την τήρηση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, προστασίας και ασφάλειας των θεατών, τη διευθέτηση των θέσεων εντός θεάτρου, για την τήρηση υγειονομικών και λοιπών κανόνων όπως και όπου απαιτείται, περιλαμβανομένης της περίπτωσης μέτρων κατά επιδημίας και πανδημίας- όπως του Covid-19. [Nομική βάση:  συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ), διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, άρθρο 6 παρ. 1 (δ) του ΓΚΠΔ, ή/και εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, άρθρο 6 παρ. 1 (ε) του ΓΚΠΔ]

(δ) Για την επικοινωνία μας μαζί σας και για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τυχόν αναβολή ή ακύρωση της παράστασης, ή για άλλους λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που ζητήσατε, για την τυχόν επιστροφή χρημάτων σας και εν γένει για ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που αιτηθήκατε ή λάβατε και για την διεκπεραίωσή τους. Ακόμη, για την ενημέρωσή σας αναφορικά με τυχόν κρούσμα επιδημίας και διευκόλυνση ιχνηλάτησης επαφών ή/και ατομικής σας προστασίας (Νομική Βάση: εκτέλεση σύμβασης/παροχή υπηρεσίας, άρθρο 6 παρ. 1(β) του ΓΚΠΔ ή/και διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου, άρθρο 6 παρ. 1 (δ) του ΓΚΠΔ ή/και εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

(ε) Για την οργάνωση της επιχείρησής μας, την καταγραφή και εξυπηρέτηση των πελατών και συνεργατών μας, την βελτίωση των υπηρεσιών μας, την τυχόν επιβράβευση των πελατών, θεατών και συνεργατών μας, την εμπορική επικοινωνία μέσω αποστολής προσφορών ή/και newsletters (εφόσον έχει ρητώς συγκατατεθεί ο Χρήστης) καθώς και για την εξαγωγή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων αναφορικά την χρήση των υπηρεσιών μας και την παρακολούθηση των παραστάσεών μας (Νομική Βάση: επιδίωξη εννόμου συμφέροντος, άρθρο 6 παρ. 1(στ) του ΓΚΠΔ).

(ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ) ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

 • Εξωτερικοί τεχνικοί, φορολογικοί  λογιστικοί και νομικοί σύμβουλοι.
 • Εξωτερικοί συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και εκτέλεσης συναλλαγών.
 • Εταιρείες αποθήκευσης επιχειρηματικών δεδομένων (cloud providers), διαχείρισης πελατειακής βάσης (CRM) και επικοινωνιών (e-mail service providers).
 • Εξωτερικοί συνεργάτες παρέχοντες ιατρικές υπηρεσίες εντός του θεάτρου (π.χ. ιατροί για αντιμετώπιση περιστατικών υγείας θεατή και παροχής άμεσης βοήθειας)
 • Δημόσιες, Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές, εφόσον τα δεδομένα ζητηθούν στο πλαίσιο έρευνας που αυτές διενεργούν (στην εν λόγω περίπτωση, νομική βάση της επεξεργασίας θα είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του Υπευθύνου Επεξεργασίας, άρθρο 6 παρ.1 (γ) του ΓΚΠΔ) ή εφόσον η διαβίβασή τους στις ανωτέρω Αρχές αποσκοπεί στην κατά νόμο προστασία μας. Στην τελευταία περίπτωση νομική βάση της επεξεργασίας είναι η επιδίωξη εννόμου συμφέροντος του Υπευθύνου Επεξεργασίας (άρθρο 6 παρ.1 (στ) ΓΚΠΔ)

2.4.1 Έκτακτα Υγειονομικά Μέτρα, εξαιτίας επιδημικού ή πανδημικού φαινομένου, συλλογή και επεξεργασία Ευαίσθητων (Ειδικής Κατηγορίας) Δεδομένων.

Στις περιπτώσεις που υπάγονται στο άρθρο 2.4 της παρούσας, είναι δυνατόν να συλλέγονται κατά περίπτωση, δεδομένα υγείας του προσώπου που εισέρχεται στο θέατρο και τις εγκαταστάσεις του  Θεάτρου ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ, εφόσον τούτο επιβάλλεται για την προστασία της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τις αντίστοιχες επιταγές νόμων, κανόνων και αποφάσεων της Δημόσιας Αρχής για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αποτροπή εξάπλωσης του Covid-19. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν συμπλήρωση φόρμας αναφορικά με το στοχευμένο (επί πανδημίας) ιατρικό ιστορικό του προσώπου που εισέρχεται στις εγκαταστάσεις του θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ (π.χ. πρόσφατη νόσηση από Covid-19, επαφή με κρούσμα κ.ά.) ή θερμομέτρηση εισερχομένων. Στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Δεδομένα που τυχόν συλλέγονται (όπως π.χ. δεδομένα θερμομέτρησης που λαμβάνει χώρα στιγμιαία κατά την είσοδο/έξοδο από τον χώρο εγκαταστάσεων του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ που έχουν δείξει φυσιολογικές τιμές) και δεν καταγράφονται σε σύστημα αρχειοθέτησης δεν συνιστούν προσωπικά δεδομένα και δεν τελούν σε περαιτέρω καταγραφή, αποθήκευση ή άλλη επεξεργασία. Σκοπός Επεξεργασίας είναι αποκλειστικά και μόνον η προστασία του επισκέπτη, του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ και των συνεργατών του, καθώς και του κοινωνικού συνόλου, από τον Covid-19.
 • Νομική Βάση Επεξεργασίας: (α) Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις απορρέουσες από την υγειονομική νομοθεσία και τους λοιπούς κανόνες αντιμετώπισης του Covid-19 και εν γένει εκτέλεση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Υπευθύνου Επεξεργασίας στο τομέα της κοινωνικής προστασίας και προστασίας της υγείας (β) διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος του υποκειμένου ή άλλου φυσικού προσώπου (γ) εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον και προς προστασία έναντι απειλών της υγείας. Η οικειοθελής δημοσιοποίηση της κατάστασης της υγείας του Υποκειμένου από το ίδιο το υποκείμενο, συνιστά επίσης νόμιμη βάση επεξεργασίας, τηρουμένων των αρχών επεξεργασίας του άρθρου 5 του ΓΚΠΔ και των λοιπών διατάξεων του ΓΚΠΔ.
 • Αποδέκτες και κατηγορίες αποδεκτών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: οι υγειονομικές και λοιπές Αρχές και Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών Υγείας, σύμφωνα με τις επιταγές των ισχυόντων υγειονομικών κανονισμών και νόμων.
 • Χρονικό Διάστημα αποθήκευσης: Τα δεδομένα τηρούνται από την ημερομηνία συλλογής τους έως και την ημερομηνία τυχόν κλήσης παροχής τους στην Αρμόδια Αρχή και εξακολουθούν να τηρούνται ύστερα από την εν λόγω παροχή εάν και εφόσον (και για όσο) η Αρμόδια Αρχή επιβάλλει την εξακολούθηση τήρησής τους, άλλως διαγράφονται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία παροχής τους στις αρμόδιες αρχές. Σε περίπτωση που δεν παραστεί περίπτωση αναγκαιότητας παροχής των στοιχείων σε αρμόδια αρχή ή οργανισμό υγείας (όπως όταν, π.χ. το ίδιο το υποκείμενο έχει προβεί σε ενημέρωση ή νοσηλεύεται ήδη κλπ.) από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, τα δεδομένα διαγράφονται εντός τριάντα (30) ημερών από την συλλογή τους.

2.4.2  Δεδομένα Συλλεγόμενα από Κάμερες Ασφαλείας εντός εγκαταστάσεων του Θεάτρου ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ.

Αναφορικά με τη συλλογή δεδομένων από κάμερες ασφαλείας και χρήση (κλειστών) κυκλωμάτων παρακολούθησης σε εγκαταστάσεις του Θεάτρου ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ, η τυχόν χρήση τέτοιων συστημάτων αφορά αποκλειστικά και μόνο σε καταγραφή εικόνας (χωρίς ήχο) και αποκλειστικά και μόνο για την προστασία προσώπων και αγαθών (σκοπός της επεξεργασίας είναι η προστασία προσώπων και αγαθών και νομική βάση επεξεργασίας η επιδίωξη εννόμου συμφέροντός μας). Οι χώροι στους οποίους έχουν τοποθετηθεί αντίστοιχα συστήματα επισημαίνονται υποχρεωτικά από Θεάτρου ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ με ευδιάκριτη πινακίδα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης υπ’ αρ.1/2011 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Καμία απολύτως εγκατάσταση συστήματος βιντεοσκόπησης δεν λαμβάνει χώρα: (α) σε χώρους στους οποίους δεν υπάρχει ανάρτηση πινακίδας (β) σε χώρους προφανούς ιδιωτικότητας (π.χ. τουαλέτα). Η εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης περιορίζεται σε χώρους εσόδου και εξόδου, και, κατ’ εξαίρεση (εφόσον τούτο προκύπτει από ένδειξη αναρτημένης πινακίδας) σε συγκεκριμένους χώρους αυξημένου κινδύνου όπως ταμεία και χώροι φύλαξης εξοπλισμού ή εμπορικών απορρήτων. Τα δεδομένα διαγράφονται με την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών, εκτός αν συντρέχει περίσταση παράτασης της σχετικής περιόδου. Ειδικότερα, σε περίπτωση συμβάντος, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους παρά μόνο στις περιπτώσεις που αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές ζητούν νομίμως δεδομένα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ενώ επίσης επιτρέπεται διαβίβαση στο πρόσωπο που απεικονίζεται στα τηρούμενα αρχεία ως θύμα ή δράστης αξιόποινης πράξης.

 1. Cookies

3.1 Το Θέατρο ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ χρησιμοποιεί Cookies αποσκοπώντας στη βέλτιστη και ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού πληροφοριών. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή, κινητό ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή του Χρήστη, ώστε κάθε φορά που συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να του προσφέρει, σχετικές με αυτές, υπηρεσίες. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στη συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτή και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου της συσκευής του Χρήστη. Γενικώς, με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Χρήστη, αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση της συσκευής. Τα cookies διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες αναλόγως του σκοπού που εξυπηρετούν και του τρόπου που λειτουργούν.

3.2 O Διαδικτυακός Τόπος  χρησιμοποιεί δύο ειδών  Cookies. ‘Session Cookies’ τα οποία διαγράφονται από την συσκευή από την οποία συνδέθηκε ο Χρήστης μόλις λήξει η συγκεκριμένη περιήγηση  και ο Χρήστης κλείσει τον web browser, καθώς και Persistent Cookies  που παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή αυτή και μετά τη λήξη της συγκεκριμένης περιήγησης και επιτρέπουν την αναγνώρισή της την επόμενη φορά που θα επισκεφθεί τον Διαδικτυακό Τόπο  .

3.3 Τα είδη Cookies που χρησιμοποιεί ο Διαδικτυακός Τόπος είναι τα εξής:

(α) Essential Cookies: Πρόκειται για τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του Διαδικτυακού Τόπου και επιτρέπουν στον Χρήστη να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές κ.λπ. Αυτά τα cookies είναι αναγκαία για να λειτουργήσει ο Διαδικτυακός Τόπος και δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν. Ο Χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser ώστε να αποκλείσει τα cookies, ωστόσο στην περίπτωση αυτή ενδέχεται ορισμένες δυνατότητες του Διαδικτυακού Τόπου να μην είναι διαθέσιμες ή ορισμένες σελίδες να μην λειτουργούν σωστά. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν πληροφορίες που ταυτοποιούν τον Χρήστη.

(β) Performance and Analytics Cookies: Πρόκειται για web analytics που χρησιμοποιεί η Google, τα οποία αποθηκεύουν ανώνυμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του Διαδικτυακού Τόπου από τους επισκέπτες και χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή ερευνών για στατιστικούς λόγους και τη βελτίωση της πλοήγησης ή/και του περιεχομένου του Διαδικτυακού Τόπου. O Χρήστης μπορεί να πληροφορηθεί για το πώς χρησιμοποιεί η Google τα cookies και τις επιπλέον πληροφορίες που συλλέγει διαβάζοντας την Πολιτική Απορρήτου για τις υπηρεσίες Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα www.allaboutcookies.org  η οποία περιέχει οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των cookies ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί.

 1. Μεταβολή σκοπού

Τα προσωπικά δεδομένα σας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που τροποποιηθεί ο σκοπός για τον οποίον επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, το Θέατρο ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ θα σας ενημερώσει αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση σκοπού.

 1. Διαβίβαση Δεδομένων Εκτός Ε.Ε.

Το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ δεν διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε χώρες εκτός του Ε.Ο.Χ. με την επιφύλαξη του επομένου εδαφίου του παρόντος όρου 5. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε προμηθευτής του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ ο οποίος ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία για λογαριασμό του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ, εδρεύει εκτός χώρας του Ε.Ο.Χ., η σχετική διαβίβαση γίνεται με τήρηση όλων των οικείων κανόνων του ΓΚΠΔ και με κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων σας, όπως την υπογραφή Τυποποιημένων Συμβατικών Ρητρών, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 1. Ασφάλεια και Τεχνικά-Οργανωτικά Μέτρα

Το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους. Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται αποκλειστικά και μόνο από εξουσιοδοτημένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό ή από προμηθευτές του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ που δεσμεύονται έναντι του ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ με τις ίδιες υποχρεώσεις προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ενώ λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

 1. Περίοδος Διατήρησης

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή όπως απαιτείται από το νόμο. Σε περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται στην παρούσα τα δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο ανωτέρω ειδικώς ορίζεται (δεδομένα υγείας, δεδομένα καταγραφής καμερών ασφαλείας).

 1. Δικαιώματα υποκειμένων

Σε αυτή την ενότητα παρουσιάζονται τα δικαιώματά σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα δικαιώματα αυτά υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις, επιφυλάξεις ή περιορισμούς. Το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ θα απαντήσει το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός ενός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Εάν η εξέταση του αιτήματός σας πρόκειται να απαιτήσει περισσότερο χρόνο, θα λάβετε σχετική ενημέρωση.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση : toposallou@aol.com

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που τίθενται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 και Ν. 4624/2019], μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα:

(α) Το δικαίωμα της πρόσβασης (αρ. 15 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 33 Ν. 4624/2019)

Ασκώντας το δικαίωμα αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 15 του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και στο αρ. 33 του Ν. 4624/2019, έχετε δικαίωμα να λάβετε πρόσβαση στο σύνολο των προσωπικών δεδομένων σας, ενημερώνεστε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και έχετε το δικαίωμα να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.

(β) Το δικαίωμα της διόρθωσης (αρ. 16 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή, εσφαλμένα ή ελλιπή.

(γ) Το δικαίωμα της διαγραφής (αρ. 17 Κανονισμού ΕΕ 2016/679 και αρ. 34 Ν. 4624/2019)

Έχετε το δικαίωμα να ζητάτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και του αρ. 34 του Ν. 4624/2019. Το δικαίωμα της διαγραφής δεν είναι απόλυτο, στο βαθμό που υπάρχει ιδιαίτερη νομική υποχρέωση ή άλλη νόμιμη αιτία για τη διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων από το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ.

(δ) Το δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας (αρ. 18 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.

(ε) Το δικαίωμα φορητότητας δεδομένων (αρ. 20 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, να ζητήσετε τη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd ή USB drive), καθώς και να διαβιβάσουμε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.

(στ) Το δικαίωμα εναντίωσης (αρ. 21 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Έχετε το δικαίωμα να αντιτάσσεστε ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας στην επεξεργασία, εν όλω ή εν μέρει, των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων εκτός εάν το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την εν λόγω επεξεργασία.

(ζ) Δικαιώματα σχετικά με την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (αρ. 22 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Το ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

(η) Ανάκληση συγκατάθεσης (αρ. 7 Κανονισμού ΕΕ 2016/679)

Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για συγκεκριμένο σκοπό λαμβάνει χώρα επί της νομικής βάσης της συγκατάθεσής σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν αίρει τον νόμιμο χαρακτήρα της επεξεργασίας των δεδομένων επί τη βάσει της συγκατάθεσης για το διάστημα μέχρι την ανάκληση αυτής.

 1. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων.

Εάν έχετε οιαδήποτε απορία ή ερώτηση σχετικά με την παρούσα ενημέρωση ή γενικότερα ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Θεάτρου ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ στο toposallou@aol.com

 1. Καταγγελία στην αρμόδια εποπτική Αρχή.

Έχετε σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να υποβάλλετε τυχόν αναφορά ή καταγγελία στην αρμόδια ελληνική ανεξάρτητη αρχή που είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr/).

 1. Μελλοντική Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αλλάξουμε τους όρους αυτής της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το εκάστοτε εφαρμοστέο δίκαιο.

Στόχος μας είναι να επανεξετάζουμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Γνωστοποίηση, παρέχοντας τη βέλτιστη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Οποιαδήποτε ενημέρωση θα κοινοποιείται μέσω του Διαδικτυακού μας Τόπου.

Οι Χρήστες του Διαδικτυακού Τόπου παρακαλούνται να συμβουλεύονται περιοδικά την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για πιθανές αλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, από τη συνεχιζόμενη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου τεκμαίρεται ότι οι Χρήστες του αποδέχονται κάθε πιθανή μελλοντική αλλαγή αυτής της Πολιτικής.

Η χρήση των υπηρεσιών του Διαδικτυακού Ιστοτόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας.

Σε περίπτωση που κάποιος  Χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα, οφείλει να μην χρησιμοποιεί τον Διαδικτυακό Τόπο του ΘΕΑΤΡΟ ΑΕΡΟΠΛΟΙΟ-ΤΟΠΟΣ ΑΛΛΟΥ και τις διατιθέμενες, μέσω αυτού, επιμέρους υπηρεσίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο